Esterelle van Zanten Coaching & Training – Simply Happy – Algemene voorwaarden 2020

Algemene Voorwaarden Simply Happy Online

Inleiding

Simply Happy is een online platform om je te helpen om meer blijdschap en geluk te ervaren,

met een bewustere levensstijl. Hiermee ontstaat een betere balans in je leven en meer

positieve energie. Er zijn drie pakketten: een try out van 7 dagen en twee 30 dagen

programma’s. Met de 30 dagen programma’s krijg je zeer uitgebreide informatie en

handvatten om je wens om meer blijdschap en tevredenheid te ervaren te behalen.

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van de

onlineprogramma’s onder de naam Simply Happy en Simply-happy.nl. Deze zijn steeds van

toepassing als je gebruik maakt van het programma. Wij adviseren je dan ook de Algemene

Voorwaarden goed door te nemen.

Artikel 1. Definities

1.1 Simply-happy.nl: Esterelle van Zanten Coaching en Training, gevestigd aan de

Koedijklaan 20, 1406KZ te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

registratienummer 76129918, handelend onder de naam Simply Happy.nl.

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Simply Happy een

Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.4 Het Platform: het Programma van simply-happy.nl, te raadplegen via www.simplyhappy.

nl en alle bijbehorende sub domeinen, apps, e-mails, magazines, boeken etc.

1.5 De Programma’s en Challenges: het 7-dagen programma en de 30-dagen Programma’s

en challenges zijn de producten welke simply-happy.nl aanbiedt aan gebruikers om

gestructureerd te werken aan een leuker leven en een betere leefstijl.

1.6 De Overeenkomst: Indien je deelneemt aan de 7 dagen of de 30-dagen programma’s

heb je na betaling daarvan een Overeenkomst met simply-happy.nl.

1.7 Reviews: Beoordelingen en testimonials van Gebruikers. Deze beoordelingen kunnen op

de Programma’s van toepassing zijn of op afzonderlijke pagina’s, producten of informatie van

Simply-happy.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder

gebruik van het Platform en Programma van simply-happy.nl, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

2.2 Door het gebruik van het Platform gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van

deze Algemene Voorwaarden.

Esterelle van Zanten Coaching & Training – Simply Happy – Algemene voorwaarden 2020

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze

Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien simply-happy.nl daar schriftelijk en

uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 Indien Gebruiker een product bestelt via het Platform, gelden deze Algemene

Voorwaarden.

ARTIKEL 3. INFORMATIE OP DE WEBSITE

3.1 De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Simply-happy.nl staat nimmer in voor het resultaat wat door de Gebruiker wordt behaald. De

content, de programma’s en de Challenges bieden handvatten en dienen als hulpmiddel te

worden gezien bij het bereiken van je persoonlijke doel(en). Simply-happy.nl adviseert niet,

maar informeert en draagt kennis over.

3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op het Platform afkomstig is van zowel externe

bronnen, als ook eigen ervaringen en observaties.

3.3 Indien de informatie op Simply-happy.nl waarnaar verwezen wordt afwijkt van de

informatie op de website van de derde partij die bepaalde informatie of een product aanbiedt,

dan is de informatie op de website van de desbetreffende derde partij leidend.

3.4 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden

middels de Website aan de Deelnemer beschikbaar gesteld zodat de Deelnemer deze

algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op zijn apparaat.

ARTIKEL 4. DE PROGRAMMA’S, DE CHALLENGE EN HET GEBRUIK DAARVAN

4.1 De Programma’s of de Challenge zijn hulpmiddelen om weer in je kracht te komen. Om

meer blijdschap en dankbaarheid te ervaren. Gedurende een periode van 7 dagen wordt in

het 7-dagen programma bewustwording gecreëerd middels dagelijkse content. In de 30-

dagen programma’s worden er op dag basis informatie, tips, tools en hulpmiddelen gegeven

om je doel te bereiken.

Bij alle programma’s geldt dat toegang verkregen wordt tegen betaling. Hetzij in andere

bedragen afhankelijk van de programma’s. Simply-happy.nl kan prijzen veranderen en

aanbiedingen doen naar eigen believen.

Middels een eigen persoonlijke account en informatie per mail krijg je dagelijks de

beschikking over nieuwe content om je te helpen om je doelstelling te bereiken.

4.2 De Gebruiker kan zelf bepalen wanneer hij gebruik maakt van het Programma of de

Challenge. Het Programma of de Challenge is normaliter enkel gedurende de periode van

het Programma of de Challenge beschikbaar. Echter Simply-happy.nl kan deze periode

verlengen naar eigen believen, bijvoorbeeld naar drie maanden na aankoopdatum voor de

30 dagen programma’s.

Informatie in mails zijn uiteraard altijd blijvend beschikbaar voor de Gebruiker.

Esterelle van Zanten Coaching & Training – Simply Happy – Algemene voorwaarden 2020

4.3 Het Platform en de content welke alleen beschikbaar is voor betalende Gebruikers is met

name voor deze betalende gebruikers bestemd. Het zonder toestemming van Simplyhappy.

nl delen van deze content is in strijd met de Algemene Voorwaarden. Simply-happy.nl

mag in dat geval juridische stappen tegen de Gebruiker ondernemen.

4.4 De Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van de door Simply-happy.nl aan de

Gebruiker verstrekte inloggegevens voor toegang tot het programma of de Challenge. Alle

handelingen die op het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde

Gebruiker toegerekend.

4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om login gegevens van andere Gebruikers te

achterhalen, te gebruiken of te verzamelen en/of verspreiden.

4.6 Het Programma of De Challenge kan voor een Gebruiker per direct worden stopgezet

zonder recht op restitutie, indien deze inbreuk op enige artikelen en/of leden van deze

Algemene Voorwaarden heeft gemaakt.

ARTIKEL 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

5.1 De Overeenkomst duurt standaard 7 of 30 dagen, dus zolang het Programma of de

Challenge actief is nadat deze is gestart.

Simply-happy.nl kan de termijn naar eigen believen verlengen of weer naar de

oorspronkelijke duur terugbrengen. De 30 dagen programma’s staan nu tot 90 dagen na

aankoopdatum tot je beschikking, zodat je de content langer tot je kunt nemen.

5.2 Automatisch wordt de Overeenkomst ontbonden na afloop van de bij 5.1 genoemde

periode.

Daarna is herroeping niet meer mogelijk. We kunnen wel de mails stopzetten, maar er is

geen restitutie meer mogelijk.

ARTIKEL 7. DE PRIJS

7.1 Alle genoemde prijzen op het Platform zijn inclusief 21% BTW.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1 Betaling tot de Programma’s of de Challenge dient vooraf gedaan te worden. Na betaling

zal toegang tot de Challenge worden gegeven. Betaling kan via de manieren die daartoe

door ons worden aangeboden waaronder iDeal.

ARTIKEL 9. KLACHTENPROCEDURE

Heb je een klacht? Laat het me weten. Dan zoek ik graag met je naar een oplossing.

Esterelle van Zanten Coaching & Training – Simply Happy – Algemene voorwaarden 2020

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Geld krijg je alleen terug voordat je gestart bent met de Programma’s of de Challenge.

9.1 Omschrijf je probleem en gebruik het contactformulier op de site of mail naar

info@simply-happy.nl.

9.2 Binnen 2 werkdagen krijg je een persoonlijke reactie van mij. Ik streef ernaar je direct te

helpen. Mocht dit niet lukken dan laat ik je weten hoe lang ik nodig heb om je probleem uit te

zoeken en te verhelpen. Ik streef naar een blije klant en zal mijn uiterste best voor je doen.

ARTIKEL 10. GESCHILLEN

Komen wij er echt niet uit met elkaar? Dan rest er nog de mogelijkheid om naar de rechter te

gaan. Het Nederlandse recht is van toepassing.

ARTIKEL 11. REVIEWS

11.1 Simply-happy.nl kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.

11.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen

verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval

begrepen dat Gebruiker:

– alle op het Platform weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten

aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen;

– geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en

regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden;

– geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend,

beledigend en/of discriminerend zijn;

– geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden;

– geen berichten van Simply-happy.nl of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of

onbruikbaar maken;

– geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers;

– geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van

het Platform.

11.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij plaatst. Indien de inhoud van

zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden.

Simply-happy.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig

zijn.

11.4 Gebruiker erkent dat Simply-happy.nl niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews

van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing

van de Review, noch daarna.

11.5 Indien Simply-happy.nl tot het inzicht komt dat Reviews op het Platform niet voldoen

aan de Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen,

dan wel aan te passen.

Esterelle van Zanten Coaching & Training – Simply Happy – Algemene voorwaarden 2020

11.6 Simply-happy.nl is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de

algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van het Platform te vergroten. Daarbij zal Simplyhappy.

nl.nl de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk

aantasten.

11.7 Gebruiker vrijwaart Simply-happy.nl voor alle schade als gevolg van door hem

geplaatste onrechtmatige Reviews op het Platform.

11.8 Gebruiker verleent Simply-happy.nl een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve

licentie om Reviews te publiceren op het Platform en op te slaan voor

archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Simply-happy.nl om bijdragen

te wijzigen en/of in te korten.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Gebruik van het Platform en deelname aan het Programma of de Challenge geschiedt

geheel op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker bepaalt zelf of het Platform, de

content, het programma en de Challenge geschikt zijn voor eigen gebruik. Simply-happy.nl is

nooit aansprakelijk voor de manier waarop de Gebruiker het Platform en/of de Programma’s

of de Challenges gebruikt en/of interpreteert.

12.2 Simply-happy.nl doet haar uiterste best om het Platform zo gebruiksvriendelijk en

toegankelijk mogelijk te maken. Echter kunnen technische mankementen of onvoorziene

problemen ontstaan. Alle aansprakelijkheid van Simply-happy.nl hiervan is uitgesloten.

12.3 Simply-happy.nl is enkel verantwoordelijk te houden voor schade die direct aan gebruik

van het Platform of de Programma’s of de Challenge gerelateerd kan worden en komt door

een tekortkoming van Simply-happy.nl.

12.4 De aansprakelijkheid van Simply-happy.nl is te allen tijde beperkt tot de waarde van de

Overeenkomst zoals deze is afgesloten met de Gebruiker.

12.5 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Simply-happy.nl, zal

de Gebruiker Simply-happy.nl vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde

dan ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de

Overeenkomst door Simply-happy.nl.

ARTIKEL 13. OVERMACHT

13.1 Indien er omstandigheden zijn die Simply-happy.nl krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden

toegerekend, dan is Simply-happy.nl er niet aan gehouden om enige verplichting uit de

Overeenkomst na te komen.

13.2 Indien er blijvende overmacht blijkt te zijn, dan zullen de Overeenkomst tussen

Gebruiker en Simply-happy.nl worden ontbonden en zal er geen restitutie of

schadevergoeding plaatsvinden.

Esterelle van Zanten Coaching & Training – Simply Happy – Algemene voorwaarden 2020

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Op alle op en via het Platform geplaatste content, beelden, logo, programma’s en de

Challenges rust het intellectuele eigendom van Simply-happy.nl. Het is de Gebruiker

verboden om, zonder toestemming van Simply-happy.nl of zonder expliciete bronvermelding

met hyperlink, enige content te gebruiken, dupliceren of te delen.

14.2 Indien een Gebruiker of partij inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van Simplyhappy.

nl dan is Simply-happy.nl gerechtigd hier een passende vergoeding voor te eisen van

de Gebruiker of partij die de betreffende inbreuk heeft veroorzaakt.

ARTIKEL 15. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

15.1 Simply-happy.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of

aan te vullen.

15.2 Wijzigingen gaan in na publicatie van de wijziging op het Platform of per elektronische

berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker

niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van

het Platform te staken.

ARTIKEL 16. PERSOONSGEGEVENS

16.1 Simply-happy.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van conform de op het

Platform gepubliceerde privacy statement.

16.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt deze zijn of haar persoonsgegevens

aan het Platform. Deze gegevens zullen worden gebruikt om het programma, de Challenge

of ander product of dienst zo goed mogelijk te kunnen afleveren bij de Gebruiker.

ARTIKEL 17. SLOTBEPALINGEN

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en Simplyhappy.

nl is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen

alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker

en Simply-happy.nl en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de

geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Simply-happy.nl zal in dat geval ter

vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is

aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Esterelle van Zanten Coaching & Training – Simply Happy – Algemene voorwaarden 2020

17.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail

verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende

vaststaat.

CONTACTGEGEVENS

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen

hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Esterelle van Zanten Coaching & Training, Simply-Happy.nl, www.simply-happy.nl

Koedijklaan 20, 1406KZ, Bussum

Email: info@esterellevanzanten.nl

KvK-nummer: 76129918

BTW: 003046479B73